top of page

Dyrektor Zarządzający  
Branża poiligraficzna

Firma

 

Naszym Klientem jest wiodąca spółka w branży poligraficznej, będąca częścią prężnie

działającego holdingu. Nasz Klient działa na dynamicznych rynkach produktów końcowych (m.in. żywności, napojów,farmacji, kosmetyków i higieny osobistej, gospodarstwa domowego, alkoholi).

Dzięki wiodącej pozycji rynkowej, długotrwałym relacjom z klientami z różnych segmentów

rynku, obejmujących zarówno firmy blue-chip, jak i firmy średniej wielkości, a także dzięki

dużemu naciskowi na ciągłe doskonalenie isynergie wzakresie zaopatrzenia, nasz Klient

wykazał zdolność do utrzymania najwyższych marż w branży.

Przychody netto: ponad 100 mln PLN, EBIDTA – około 16 mln PLN (wynik ponadprzeciętny w

porównaniu do branży, w której EBITDA jest na poziomie 10 % do 12%).

70% sprzedaży stanowi sprzedaż krajowa, 30% sprzedaż

Zatrudnienie: ponad 100 osób.

Siedziba firmy zlokalizowana jest w zachodniej części Polski.

 

Stanowisko – Dyrektor Zarządzający

Podstawowym zadaniem Dyrektora Zarządzającego będzie znaczące zwiększenie wartości spółki dla jej udziałowców w ciągu najbliższych kilku lat. Powinno to zostać osiągnięte poprzez:

• zwiększenie wolumenu sprzedaży (minimum o 10% rocznie)

• zmianę struktury sprzedaży - zwiększenie sprzedaży eksportowej

• zbudowanie efektywnych struktur sprzedażowych

• dalszą poprawę rentowności firmy m.in. poprzez optymalizację kosztów działania spółki

• optymalizację kapitału obrotowego firmy

• zapewnienie pełnego wykorzystania linii produkcyjnych (obecnie na poziomie 70%)

• poprawę efektywności operacyjnej/optymalizację procesów produkcyjnych, rewitalizację

łańcucha dostaw, zmniejszenie poziomu odpadów, etc.

Jednym z środków do osiągniecia ww. celów jest zmiana kultury organizacyjnej, która powinna wspierać cele właścicielskie i realizację strategii spółki. Dlatego też intencją zarządu holdingu jest, aby nowy Dyrektor Zarządzający znacząco przyczynił się do zmiany kultury organizacyjnej spółki, która powinna wspierać budowę efektywnych, wysoce zaangażowanych i wydajnych zespołów i być oparta na:

• przekazywaniu pracownikom pełnej odpowiedzialności (empowerment)

• zaufaniu do pracowników,

• stałym feedback’u,

• kreatywności,

• promowaniu przedsiębiorczości, kreatywności i stałego doskonalenia w organizacji.

Poza zbudowaniem i wdrożeniem strategii spółki, do zadań Prezesa Zarządu należeć będzie nadzór nad jej działalnością zarówno w części komercyjnej, projektowej jak i produkcyjnej.

 

Cele

Kreowanie wartości dla udziałowców - budowa w organizacji świadomości o tym jak spółka będzie generowała wartość i jakie rozwiązania i metody będą w tym celu stosowane.

• Strategia działania - wdrażanie strategii i przełożenie jej na język konkretnych działań operacyjnych

• Lider zmian – budowa kultury organizacyjnej w oparciu o wspólne wartości, wspieranie innowacji

  i rozwoju nowych produktów/usług, wspieranie zmian konicznych dla realizacji celów

  strategicznych. Motywowanie pracowników, podnoszenie ich umiejętności i zwiększanie zakresu

  odpowiedzialności.

• Integracja organizacji - określanie, wspieranie i komunikacja celów operacyjnych oraz nadzór nad

   ich realizacją, skuteczna komunikacja oraz odpowiednie motywowanie organizacji do osiągnięcia

  założonych celów – krótko- i długoterminowych.

• Partnerstwo i praca zespołowa – wspieranie aktywnej współpracy ze wszystkimi komórkami

  organizacyjnymi skupionymi wokół obszarów funkcjonalnych, w przeciwieństwie do hierarchicznych

  podziałów. Budowanie wspólnej platformy łączącej cele różnych części organizacji dla osiągniecia

  celu nadrzędnego - lepszych wyników osiąganych przez całą firmę.

• Inwestycje strategiczne – poszukiwanie nowych możliwości inwestycji prowadzących do szybszego

  kreowania wartości, wdrożenia nowych produktów/rozwiązań dla klientów, strategii wejścia na nowe

  rynki.

• Komunikacja – poprawa komunikacji na wszystkich szczeblach organizacji oraz z zewnętrznym

  otoczeniem biznesowym.

• Bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój - bezpieczeństwo i ochrona ludzi i aktywów, zarządzanie

  ryzykiem operacyjnym, ochrona środowiska naturalnego.​

Zadania

Zarządzanie strategiczne:

Pełna odpowiedzialność za wyniki finansowe spółki (P&L).

• Przygotowywanie rocznych planów działalności, nadzór nad procesem budżetowania.

• Zarządzanie operacyjne spółką, w szczególności optymalizacja procesów oraz kosztów
przyjednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości i zgodności z wszelkimi normami i wymogami.

• Rozwijanie działalności biznesowej - poszukiwanie nowych partnerów biznesowych,
innowacji produktowych, możliwości wejścia w nowe segmenty biznesowe i obszary geograficzne
oraz ulepszeń w obszarze sourcingu surowców.

Sprzedaż i marketing:

• Dynamiczny rozwój sprzedaży (przede wszystkim na rynkach międzynarodowej)

• Stała praca nad stałym wzrostem wolumenu sprzedaży (w przeciwieństwie do podnoszenie
 obrotów, które w może mieć w dużym stopniu charakter inflacyjny)

• Efektywne działania w celu optymalizacji polityki cenowej oraz marży handlowej

• Utrzymywanie relacji ze strategicznymi klientami spółki

• Nadzór nad kreowaniem i realizacją strategii marketingowej

 

Operacje i produkcja:

• Zapewnienie pełnego wykorzystania mocy produkcyjnych zakładu

• Przeprowadzenie procesu poprawy efektywności operacyjnej i optymalizacji procesów
 produkcyjnych (ograniczenie kosztów wytworzenia poprzez ograniczenie ilości odpadów
 produkcyjnych, zapewnienie optymalnego layoutu w zakładzie, poprawa kapitału obrotowego)

• Kontrola funkcji zakupowych i logistycznych, rewitalizacja łańcucha dostaw

• Zadbanie o stabilność zespołu, pozyskanie specjalistów najwyższej klasy

Wymagania

 

Doświadczenie zawodowe:

 • Kilkuletnie doświadczenie w funkcji Prezesa Spółki lub członka zarządu śpółki produkcyjno-handlowej - pełna odpowiedzialność za wyniki firmy (P&L) oraz za funkcjonowanie wszystkich obszarów przedsiębiorstwa: sprzedaż, produkcja, finanse, logistyka, HR

 • Doświadczenie zawodowe w firmie z szeroko pojętej branży poligraficznej

 • Doświadczenie w sprzedaży B2B do różnych segmentów na rynku krajowym oraz na rynkach międzynarodowych byłoby dużym atutem

 • Doświadczenie we wprowadzaniu zmian

 • w przedsiębiorstwie, poparte projektami zakończonymi sukcesem, w tym zmian związanych z budową kultury organizacyjnej

 • Doświadczenie w skutecznym wdrażaniu projektów/ programów budowy wartości spółki dla udziałowców

 • Doświadczenie we wdrażaniu nowych produktów /usług/ rozwiązań systemowych usprawniających pracę - we współpracy z pracownikami różnych szczebli organizacji

 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem

 • Mile widziane doświadczenie w pracy dla funduszu private equity, spółki notowanej na GPW lub firmy właścicielskiej

Kompetencje zawodowe i cechy osobowościowe:

 

 • Ponadprzeciętne zdolności przywódcze; zdolność do budowania prawdziwego zaangażowania w organizacji.

 • Wysoka zdolność strategicznego i analitycznego myślenia. 

 • Silna orientacja na realizację celu i budowę wartości

 • spółki.

 • Wysoka skuteczność komunikacyjna oraz doskonałe

 • umiejętności prezentacyjne - umiejętność prowadzania wystąpień publicznych i komunikacji w ramach organizacji jak i z zewnętrznymi interesariuszami.

 • Umiejętność przełożenia strategii na język konkretnych działań operacyjnych i ich korygowania na podstawie sytuacji rynkowej.

 • Bardzo dobre umiejętności pracy zespołowej Umiejętności menedżerskie przejawiające się

 • w skutecznym budowaniu efektywnych zespołów, inspirowaniu, wyznaczaniu i egzekwowaniu celów, motywowaniu, delegowaniu zadań oraz w rozwijaniu pracowników

 • Odwaga w kwestionowaniu status quo, orientacja na wprowadzanie zmian

 • Myślenie „out of the box”

 • Zdolność przewodzenia zmianom w zakresie kultury

 • organizacyjnej

 • Przedsiębiorczość i proaktywne podejście

 • Wysoka sprawność operacyjna

 • Najwyższy poziom umiejętności negocjacyjnych

 • Wymagane kompetencje zawodowe oraz cechy osobowościowe

 • dk Executive Search

 • Dynamizm i inicjatywa

 • Umiejętność podejmowania decyzji

 • Kreatywność w rozwiązywaniu problemów

 • Konsekwencja w działaniu

 • Wysoki poziom wewnętrznej motywacji

 • Najwyższe standardy etyki osobistej i biznesowej

Wykształcenie:

✓ Wykształcenie wyższe

✓ Mile widziane studia MBA

Znajomość języków:

✓ Biegła znajomość języka angielskiego 

Miejsce w strukturze organizacji: 

 • Podległość: Category Management and Supply Chain Director, Członek Zarządu

 • Stanowiska bezpośrednio podległe: Menadżer Kategorii

 

LOKALIZACJA: Warszawa

bottom of page